Transparency Report

ATKLĀTĪBAS ZIŅOJUMS

SIA “Orients Audit & Finance” ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas sniedz revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijai vai komercsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, un gadu saskaņā ar likuma “Par zvērinātiem revidentiem” prasībām sagatavo Atklātības ziņojumu.

Šis ziņojums sagatavots saskaņā ar LR likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 33.1 panta prasībām.

 

I. Komersanta veids, īpašnieki un piederība revidentu komercsabiedrību tīklam

 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība “Orients Audit & Finance” ir Latvijas Republikā reģistrēta SIA, kas darbojas kopš 2002.gada (licence Nr.28).Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir Natālija Zaiceva (sertifikāts Nr. 138) – pieder 100% pamatkapitāla.

Kopš 2007.gada maija SIA “Orients Audit & Finance” Latvijā pārstāvēja starptautisko neatkarīgo grāmatvedības un konsultāciju tīklu UHY International, kura apvieno 270 birojus, kas ir izvietotas 86 pasaules valstīs.

2014.gada maijā Sabiedrības turpmākās attīstības nolūkos SIA “UHY Orients N” mainīja savu nosaukumu uz SIA “Orients Audit & Finance”, kā arī izstājās no UHY International tīkla, un pašlaik turpina veiksmīgi darboties kā patstāvīga Zvērinātu revidentu un grāmatvežu komercsabiedrība Latvijas tirgū.

 

II. Sabiedrības organizatoriskās un vadības struktūras apraksts

 

Sabiedrības pārvaldību realizē valde - valdes locekles Natālijas Zaicevas personā. Padome nav izveidota. Valde veic Komerclikumā noteiktās valdes funkcijas.

 

III. Iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas galvenās iezīmes un vadības ziņojums par šīs sistēmas darbības efektivitāti

Mūsu uzņēmuma darba pamatprincipi ir augsta profesionalitāte, godīgums, konfidencialitāte un elastīgums darbā ar klientiem.

SIA “Orients Audit & Finance” profesionālās darbības iekšējās kvalitātes kontroles sistēma ir definēta un tiek regulāri aktualizēta firmas izstrādātajā Revīzijas rokasgrāmatā, un tās stūrakmeņi ir skaidrs pienākumu un atbildības sadalījums, pastāvīga un kontrolēta profesionālo iemaņu pilnveidošana, profesionālās ētikas normu un profesionālo standartu izpratne un ievērošana.

Uzņēmumā ievesta kvalitātes kontroles sistēma pilnībā atbilst Starptautiskās Grāmatvežu federācijas prasībām, kas aptver:
          Ētikas prasības;
          Personāla vadību;
          Darba uzdevuma došanu un izpildi;
          Pārraudzību;
          Vadības atbildību par kvalitāti uzņēmumā;
          Klientu akceptēšanas un sadarbības turpināšanas procedūras.

 

IV. Informācija par to, kad pēdējo reizi veikta likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 35.1 pantā noteiktā revīzijas pakalpojumu kontrole

 

SIA “Orients Audit & Finance” ir pakļauta Zvērinātu revidentu asociācijas īstenotajām kvalitātes kontroles pārbaudēm. 2016. gada pārbaudes rezultātā SIA “Orients Audit & Finance” saņēma augstāko vērtējumu.

 

V. Komercsabiedrību saraksts, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū un kurām iepriekšējā pārskata gadā tika sniegti revīzijas pakalpojumi

 

Pārskata gadā, kas noslēdzās 2016.gada 31.augustā SIA “Orients Audit & Finance” sniegusi finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumus sekojošām komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū:
- AS “TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA”;

- AS "Rīgas kuģu būvētava";

- SIA "Baltic Dairy Board".

 

VI. Sabiedrības neatkarības politikas apraksts un apstiprinājums, ka attiecībā uz atbilstību neatkarības prasībām ir veikta iekšējā pārbaude

 

Uzņēmuma vadība izvērtē uzņēmuma un tās darbinieku neatkarību no katra klienta pirms viņa akceptēšanas un pirms lēmuma pieņemšanas par sadarbības turpināšanu, revīzijas uzdevuma pieņemšanas.

Zvērināts revidents un viņa palīgi rakstiski apliecina savu neatkarību no revidējamā uzņēmuma un tā vadības. Apliecinājumi ir darba dokumentācijas neatņemama sastāvdaļa.

Visi darbinieki ir iepazīstināti ar LZRA apstiprināto Profesionālas ētikas kodeksa prasībām un ievēro tās.

 

VII. Informācija par zvērinātu revidentu tālākizglītības politiku

 

Uzņēmuma speciālisti, kā arī Zvērināts revidents ir iesaistīti programmā, kas nodrošina personāla profesionālu izaugsmi. SIA “Orients Audit & Finance” nodrošina, ka zvērināts revidents ievēro LZRA noteiktos obligātās tālākizglītības nosacījumus apmeklējot seminārus un kursus, ko piedāvā LZRA Izglītības centrs un citas mācību iestādes, kā arī pati pasniedz lekcijas kursus un seminārus.

 

VIII. Informācija par būtiskiem Sabiedrības finanšu rādītājiem

 

Būtiskie SIA “Orients Audit & Finance” finanšu rādītāji pārskata gadam, kas beidzas 2016.gada 31.augustā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu:

 

  01.09.15. - 31.08.16.
EUR
01.09.14. - 31.08.15.
EUR
Neto apgrozījums: 207 588 202 746
t.sk. no revīzijas pakalpojumiem:  160 482  177 212
no citiem pakalpojumiem:  47 106  25 534

 

  

IX. Atbildīgo zvērinātu revidentu atalgojuma politika

 

Zvērināta revidente saņem atlīdzību atbilstoši viņu ieguldījumam uzņēmuma vadībā un klientu attiecināmajiem darba uzdevumiem, kā arī peļņu dividenžu veidā.

SIA “Orients Audit & Finance” atklātības ziņojumā ietvertā informācija ir pilnīga un patiesa.

SIA “Orients Audit & Finance” zvērinātu revidentu komercsabiedrība
licence Nr.28, valdes locekle
Atbildīga zvērinātā revidente
(Sertifikāta Nr.138)

 

Natālija Zaiceva

 

Rīgā, 2016.gada 25.novembrī