Finanšu pakalpojumi

X
Nodokļu konsultatīvie pakalpojumi
Paredzamo darījumu nodokļu seku modelēšana un plānošana
Ikdienas nodokļu padomi
Darījumu noformēšana un uzskaite
Nodokļu audits
Nodokļu deklarācijas 
X
Grāmatvedības pakalpojumi un konsultācijas
Grāmatvedības apkalpošana
Finanšu pārskatu sagatavošana atbilstoši Latvijas Republikas likumiem
Finanšu pārskatu sagatavošana atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem
Grāmatvedības rokasgrāmatu, procedūru un instrukciju izstrāde
Iekšējo finanšu atskaišu sagatavošana
X
Vadības un finanšu konsultācijas
Finanšu, nodokļu un vadības procesu padziļināta izpēte
Mazo/ vidējo uzņēmumu novērtēšana
Konsultācijas stratēģiskajā plānošanā maziem un vidējiem uzņēmumiem
X
Konsolidācija
Mums ir pieredze vairāku dažādu valstu uzņēmumu konsolidācijā koncerna vajadzībām.
X
Transferta cenas
Transferta cenu plānošana
Transferta cenu dokumentācijas sagatavošana
Transferta cenu atbilstības tirgus cenām
X
Due diligence
Uzņēmuma biznesa plāna izstrāde
Detalizētā uzņēmuma esošās finanšu situācijas analīzes atskaites sastādīšana
Naudas plūsmas prognozes sastādīšana
Uzņēmuma darbības finanšu prognozes sastādīšana vairākiem nākotnes gadiem