Finanšu audits

Svarīgu uzņēmuma lēmumu pieņemšanai ir nepieciešama ticama informācija par attiecīgā uzņēmuma reālo finansiālo un ekonomisko situāciju.
Audita speciālistu galvenais uzdevums ir uzņēmuma finanšu pārskatu neatkarīga ekspertīze, lai apstiprinātu to ticamību, kā arī noskaidrotu uzskaites sistēmas trūkumus un izteiktu priekšlikumus tās uzlabošanai vai lielākas efektivitātes sasniegšanai.

 

Minētie pakalpojumi ietver:
Finanšu pārskatu revīziju un pārbaudi
Atkarības pārskata pārbaudi
Mērķpārbaudes.

Finanšu pārskatu revīzija tiek veikta atbilstoši Starptautiskajiem Revīzijas Standartiem.
Revīzija un pārbaudes tiek veiktas finanšu pārskatiem, kas sagatavoti gan saskaņā ar
Latvijas Republikas likumdošanas prasībām, gan finanšu pārskatiem, kas sagatavoti
saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem.

 

Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums pieprasa zvērināta revidenta revīziju atbilstoši likumam Par zvērinātiem revidentiem uzņēmumiem, kuri pārsniedz vismaz divus no trim sekojošiem finanšu rādītājiem:

 

Jaunas revīzijas prasības 

 

   Revīzija

Ierobežotā pārbaude

Finanšu pārskatu revīzijas un ierobežotas pārbaudes kvalifikācijas kritēriji  Sabiedrības finanšu pārskati Konsolidētie finanšu pārskati Sabiedrības finanšu pārskati
Vidējas un lielas sabiedrības/koncerni  x  
Mazas sabiedrības, kas pārsniedz 2 no 3 kritērijiem 2 gadus pēc kārtas:
1) neto apgrozījums – EUR 1,600,000
2) kopējie aktīvi – EUR 800,000
3) vidējais darbinieku skaits – 50
 x    
Mazas sabiedrības, kas pārsniedz 2 no 3 kritērijiem 2 gadus pēc kārtas:
1) neto apgrozījums – EUR 800,000
2) kopējie aktīvi – EUR 400,000
3) vidējais darbinieku skaits – 25
   
Koncerna mātes sabiedrības    
Valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības (100%), tās meitas sabiedrības    
Sabiedrības, kas atzīst, novērtē un klasificē aktīvus saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem    
Sabiedrības, kuru vērtspapīri kotējas biržā