2023 2022 2021 2020 2019

Atklātības ziņojums 2020

SIA “Orients Audit & Finance” ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrai, SIA "Orients Audit & Finance" ik gadu saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likuma prasībām sagatavo Atklātības ziņojumu.

Šis ziņojums sagatavots saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likuma 33.1 panta prasībām.

I. Komersanta veids, īpašnieki un piederība revidentu komercsabiedrību tīklam

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība “Orients Audit & Finance” ir Latvijas Republikā reģistrēts SIA, kas darbojas kopš 2002.gada (licence Nr.28).Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir Natālija Zaiceva (sertifikāts Nr. 138) – pieder 100% pamatkapitāla.

Kopš 2007.gada maija SIA “Orients Audit & Finance” Latvijā pārstāvēja starptautisko neatkarīgo grāmatvedības un konsultāciju tīklu UHY International, kura apvieno 270 birojus, kas ir izvietotas 86 pasaules valstīs.

2014.gada maijā Sabiedrības turpmākās attīstības nolūkos SIA “UHY Orients N” mainīja savu nosaukumu uz SIA “Orients Audit & Finance”, kā arī izstājās no UHY International tīkla, un pašlaik turpina veiksmīgi darboties kā patstāvīga Zvērinātu revidentu komercsabiedrība Latvijas tirgū.

2018. gada augustā SIA “Orients Audit & Finance” grāmatvedības departaments straujas izaugsmes dēļ tika atdalīts atsevišķā uzņēmumā SIA “Orients Accounting”. Kopš šī brīža SIA “Orients Audit & Finance” nesniedz grāmatvedības pakalpojumus un nodarbojās tikai ar auditu un ar to saistītiem pakalpojumiem.

II. Sabiedrības organizatoriskās un vadības struktūras apraksts

Sabiedrības pārvaldību realizē valde - valdes locekles Natālijas Zaicevas personā. Padome nav izveidota. Valde veic Komerclikumā noteiktās valdes funkcijas.

III. Iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas galvenās iezīmes un vadības ziņojums par šīs sistēmas darbības efektivitāti

Mūsu uzņēmuma darba pamatprincipi ir augsta profesionalitāte, godīgums, konfidencialitāte un elastīgums darbā ar klientiem.
SIA “Orients Audit & Finance” profesionālās darbības iekšējās kvalitātes kontroles sistēma ir definēta un tiek regulāri aktualizēta firmas izstrādātajā Revīzijas rokasgrāmatā, un tās stūrakmeņi ir skaidrs pienākumu un atbildības sadalījums, pastāvīga un kontrolēta profesionālo iemaņu pilnveidošana, profesionālās ētikas normu un profesionālo standartu izpratne un ievērošana.
Uzņēmumā ievesta kvalitātes kontroles sistēma pilnībā atbilst Starptautiskās Grāmatvežu federācijas prasībām, kas aptver:

  • Ētikas prasības;
  • Personāla vadību;
  • Darba uzdevuma došanu un izpildi;
  • Pārraudzību;
  • Vadības atbildību par kvalitāti uzņēmumā;
  • Klientu akceptēšanas un sadarbības turpināšanas procedūras.

IV. Informācija par to, kad pēdējo reizi veikta Revīzijas pakalpojumu likuma 35.1 pantā noteiktā revīzijas pakalpojumu kontrole

SIA “Orients Audit & Finance” ir pakļauta Zvērinātu revidentu asociācijas īstenotajām kvalitātes kontroles pārbaudēm. 2016. gadā šīs pārbaudes rezultātā, kurā piedalījās arī Finanšu ministrijas kā kompetentās iestādes pilnvarotie pārstāvji, SIA “Orients Audit & Finance” saņēma augstāko vērtējumu.
2018.gadā sabiedrībā revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli veica Finanšu ministrijas pilnvarotie pārstāvji.
2020. gada septembrī Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāvji veica SIA “Orients Audit & Finance” pārbaudi par NILLTPFNL un Sankciju likuma prasību ievērošanu, pārbaudes rezultātā pārkāpumi netika konstatēti.

V. Sabiedriskās nozīmes struktūru saraksts, kurām iepriekšējā pārskata gadā tika sniegti revīzijas pakalpojumi

Pārskata gadā, kas noslēdzās 2020.gada 31.augustā, SIA “Orients Audit & Finance” sniegusi finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumus sekojošām sabiedriskās nozīmes struktūrām:

  • SIA "Baltic Dairy Board";
  • SIA "AIFP Imprimatur Capital Fund Management"
  • AS SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA

VI. Sabiedrības neatkarības politikas apraksts un apstiprinājums, ka attiecībā uz atbilstību neatkarības prasībām ir veikta iekšējā pārbaude

Uzņēmuma vadība izvērtē uzņēmuma un tās darbinieku neatkarību no katra klienta pirms viņa akceptēšanas un pirms lēmuma pieņemšanas par sadarbības turpināšanu, revīzijas uzdevuma pieņemšanas.

Zvērināts revidents un viņa palīgi rakstiski apliecina savu neatkarību no revidējamā uzņēmuma un tā vadības. Apliecinājumi ir darba dokumentācijas neatņemama sastāvdaļa.

Visi darbinieki ir iepazīstināti ar LZRA apstiprināto Profesionālas ētikas kodeksa prasībām un ievēro tās.

VII. Informācija par zvērinātu revidentu tālākizglītības politiku

Uzņēmuma speciālisti, kā arī Zvērināts revidents ir iesaistīti programmā, kas nodrošina personāla profesionālu izaugsmi. SIA “Orients Audit & Finance” nodrošina, ka zvērināts revidents ievēro LZRA noteiktos obligātās tālākizglītības nosacījumus apmeklējot seminārus un kursus, ko piedāvā LZRA Izglītības centrs un citas mācību iestādes, kā arī pati pasniedz lekcijas kursus un seminārus. 

VIII. Informācija par būtiskiem Sabiedrības finanšu rādītājiem

Būtiskie SIA “Orients Audit & Finance” finanšu rādītāji pārskata gadam, kas beidzas 2020.gada 31.augustā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu:

 01.09.19 - 31.08.20.
EUR
01.09.18 - 31.08.19.
EUR
Neto apgrozījums:226 373207 805
t.sk. no revīzijas pakalpojumiem:225 343206 105
no citiem pakalpojumiem:1 0301 700

IX. Atbildīgo zvērinātu revidentu atalgojuma politika

Zvērinātie revidenti saņem atlīdzību atbilstoši viņu ieguldījumam uzņēmuma vadībā un uz klientu attiecināmajiem darba uzdevumiem. Zvērināta revidente - partnere, kā SIA "Orients Audit & Finance" dalībnieks, tostarp saņem arī peļņas daļu dividenžu veidā.

SIA “Orients Audit & Finance” atklātības ziņojumā ietvertā informācija ir pilnīga un patiesa.

SIA “Orients Audit & Finance” vārdā
licence Nr.28, valdes locekle
Atbildīga zvērinātā revidente
(Sertifikāta Nr.138)

Natālija Zaiceva

Rīgā, 2020.gada 30.novembrī