2023 2022 2021 2020 2019

Atklātības ziņojums 2022

SIA “Orients Audit & Finance” ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrai, SIA "Orients Audit & Finance" ik gadu saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likuma prasībām sagatavo Atklātības ziņojumu.

Šis ziņojums sagatavots saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likuma 33.1 panta prasībām.

I. Komersanta veids, īpašnieki un piederība revidentu komercsabiedrību tīklam

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība “Orients Audit & Finance” ir Latvijas Republikā reģistrēts SIA, kas darbojas kopš 2002.gada (licence Nr.28). Sabiedrības dalībnieki ir Natālija Zaiceva (sertifikāts Nr. 138) – pieder 90% pamatkapitāla un Olga Kuzmiča - pieder 10% pamatkapitāla.

2022. gada maijā SIA “Orients Audit & Finance” kļuva par Integra International asociācijas biedru Veicot šo soli, SIA Orients Audit & Finance komanda stiprināja ne vien savu, bet arī Latvijas biznesa saikni ar globālo biznesa tīklu. Integra International ir starptautiska neatkarīgu grāmatvežu, revidentu un finanšu konsultantu firmu asociācija, kas jau kopš 1994. gada globāli apvieno dažādus nozares uzņēmumus visā pasaulē.

II. Sabiedrības organizatoriskās un vadības struktūras apraksts

Sabiedrības pārvaldību realizē valde - valdes locekles Natālijas Zaicevas personā. Padome nav izveidota. Valde veic Komerclikumā noteiktās valdes funkcijas.

III. Iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas galvenās iezīmes un vadības ziņojums par šīs sistēmas darbības efektivitāti

Mūsu uzņēmuma darba pamatprincipi ir augsta profesionalitāte, godīgums, praktiskums un ētika darbā ar klientiem.

SIA “Orients Audit & Finance” profesionālās darbības iekšējās kvalitātes kontroles sistēma ir definēta un tiek regulāri aktualizēta firmas izstrādātajā Revīzijas rokasgrāmatā, un tās stūrakmeņi ir skaidrs pienākumu un atbildības sadalījums, pastāvīga un kontrolēta profesionālo iemaņu pilnveidošana, profesionālās ētikas normu un profesionālo standartu izpratne un ievērošana.

Uzņēmumā ievesta kvalitātes kontroles sistēma pilnībā atbilst Starptautiskās Grāmatvežu federācijas prasībām, kas aptver:

  • Ētikas prasības;
  • Personāla vadību;
  • Darba uzdevuma došanu un izpildi;
  • Pārraudzību;
  • Vadības atbildību par kvalitāti uzņēmumā;
  • Klientu akceptēšanas un sadarbības turpināšanas procedūras.

IV. Informācija par to, kad pēdējo reizi veikta Revīzijas pakalpojumu likuma 35.1 pantā noteiktā revīzijas pakalpojumu kontrole

2020. gada septembrī Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) pārstāvji veica SIA “Orients Audit & Finance”  pārbaudi par NILLTPFNL un Sankciju likuma prasību ievērošanu, pārbaudes rezultātā pārkāpumi netika konstatēti.

2021.gada oktobrī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas pārstāvji veica SIA “Orients Audit & Finance”  revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli.

SIA “Orients Audit & Finance” ir pakļauta Zvērinātu revidentu asociācijas īstenotajām kvalitātes kontroles pārbaudēm. 2022. gada oktobrī SIA “Orients Audit & Finance” veiksmīga izgāja kārtējo LZRA kvalitātes kontroles pārbaudi. 

V. Sabiedriskās nozīmes struktūru saraksts, kurām iepriekšējā pārskata gadā tika sniegti revīzijas pakalpojumi

Pārskata gadā, kas noslēdzās 2022.gada 31.augustā, SIA “Orients Audit & Finance” sniegusi finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumus sekojošām sabiedriskās nozīmes struktūrām:

  • SIA "AIFP Imprimatur Capital Fund Management"  
  • AS SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA

VI. Sabiedrības neatkarības politikas apraksts un apstiprinājums, ka attiecībā uz atbilstību neatkarības prasībām ir veikta iekšējā pārbaude

Uzņēmuma vadība izvērtē uzņēmuma un tās darbinieku neatkarību no katra klienta pirms viņa akceptēšanas un pirms lēmuma pieņemšanas par sadarbības turpināšanu, revīzijas uzdevuma pieņemšanas.

Zvērināts revidents un viņa palīgi rakstiski apliecina savu neatkarību no revidējamā uzņēmuma un tā vadības. Apliecinājumi ir darba dokumentācijas neatņemama sastāvdaļa.

Visi darbinieki ir iepazīstināti ar LZRA apstiprināto Profesionālas ētikas kodeksa prasībām un ievēro tās.


VII. Informācija par zvērinātu revidentu tālākizglītības politiku

Uzņēmuma speciālisti, kā arī Zvērināts revidents ir iesaistīti programmā, kas nodrošina personāla profesionālu izaugsmi. SIA “Orients Audit & Finance” nodrošina, ka zvērināts revidents ievēro LZRA noteiktos obligātās tālākizglītības nosacījumus apmeklējot seminārus un kursus, ko piedāvā LZRA Izglītības centrs un citas mācību iestādes, kā arī pati pasniedz lekcijas kursus un seminārus.

VIII. Informācija par būtiskiem Sabiedrības finanšu rādītājiem

Būtiskie SIA “Orients Audit & Finance” finanšu rādītāji pārskata gadam, kas beidzas 2022.gada 31.augustā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu:

 01.09.21 - 31.08.22
EUR
01.09.20 - 31.08.21
EUR
Neto apgrozījums:336 277287 525
t.sk. no revīzijas pakalpojumiem:331 237275 415
no citiem pakalpojumiem:5 04012 110


IX. Atbildīgo zvērinātu revidentu atalgojuma politika

Zvērinātie revidenti saņem atlīdzību atbilstoši viņu ieguldījumam uzņēmuma vadībā un uz klientu attiecināmajiem darba uzdevumiem. Zvērinātas revidentes - partneres kā SIA "Orients Audit & Finance" dalībnieki, tostarp saņem arī peļņas daļu dividenžu veidā. 

SIA “Orients Audit & Finance” atklātības ziņojumā ietvertā informācija ir pilnīga un patiesa.

SIA “Orients Audit & Finance” vārdā
licence Nr.28, valdes locekle
Atbildīga zvērinātā revidente
(Sertifikāta Nr.138)

Natālija Zaiceva

Rīgā, 2022.gada 30.novembrī