Nodokļi
Transfertcenu dokumentācija

Transfertcenu dokumentācija - vai jau gatava iesniegšanai VID?

Daļa uzņēmumu vadītāju beidzot var uzelpot - finanšu auditi beigušies un pārskati iesniegti. Laiks noraust sviedrus un beidzot doties atvaļinājumā! Tomēr paliek atklāts jautājums par transfertcenu dokumentāciju...

Tuvojas termiņš, kurā konkrētiem nodokļa maksātājiem ir pienākums obligātā kārtā iesniegt vai Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir tiesības pieprasīt iesniegt transfertcenu dokumentāciju par darījumiem ar saistītajām personām. Par to, uz kuriem nodokļu maksātājiem tas attiecas, esam rakstījuši šeit: https://www.orients.lv/expertise/transfer-pricing/

Tāpēc padoms uzņēmumiem, kuriem ir darījumi ar saistītajām pusēm - nezaudēt laiku un uzsākt aktīvu darbību jau tagad. Tas ir svarīgi, jo transfertcenu dokumentāciju no nulles pilnvērtīgi sagatavot mēneša laikā ir praktiski neiespējami, bet VID iesniegšanas termiņus nepagarina, jo tas tiesību aktos nav paredzēts. Pie tam bez iepriekšējās plānošanas transfertcenu speciālistu noslodze varētu būt papildus problēma. 

Vai resursu ieguldījumam transfertcenu dokumentācijas sagatavošanā ir pievienotā vērtība?

Nereti nodokļa maksātāji šo pienākumu uztver kā nenovēršamu ļaunumu, kas prasa no uzņēmuma finanšu un laika resursu ieguldījumu, bez acīmredzamas atdeves. Pie tam prasības dokumentācijai ar laiku kļūst arvien komplicētākas, radot nepieciešamību vismaz pirmo projektu izstrādē kaut daļēji piesaistīt speciālistus, kas pārzina šo jomu. 

Lai gan viedokļi šajā jautājumā varētu būt dažādi, kopumā resursu  ieguldījums šajos projektos noteikti atmaksājas, jo dokumentācijas esamība uzņēmumam būtiski samazina papildus nodokļa saistību un soda naudu risku, kas darījumos ar ārvalstu saistītām personām pēdējos gados ir būtiski palielinājies jaunu prasību ieviešanas un VID kontroles procesu dēļ. Bez tam, no nulles uzsākot dokumentācijas sagatavošanu, uzņēmuma speciālistiem un vadībai  ir iespēja izvērtēt pārdošanas un cenošanas procesus uzņēmumā, kā arī salīdzināt piemērotās cenas ar cenām, ko salīdzināmos apstākļos piemēro neatkarīgi uzņēmēji. Tāpat uzņēmuma speciālisti, kas piedalās vai paši pilnībā vai daļēji veic dokumentācijas sagatavošanu, gūst noderīgu pieredzi. 

Protams, ka katra uzņēmuma situācija ir atšķirīga un ir atkarīga no tā, kā transfertcenu problemātika tiek risināta uzņēmumu grupā. Grupā tas var tikt organizēts centralizēti vai decentralizēti un, ja uzņēmumu grupā ir atbildīgais par transfertcenām vai atsevišķa komanda, vispirms svarīgi ir saprast, vai Latvijas uzņēmuma darījumi ir analizēti jau kādā citā projektā un, cik aktuāla ir šī informācija. 

Savukārt gadījumā, ja ir zināms, ka grupā  līdz šim transfertcenu dokumentācija nav bijusi, bet ir skaidrs, ka tā būs jāiesniedz obligātā kārtā, ir pēdējais laiks uzsākt darbu šī projekta realizācijai. 

Vai uzņēmums pats var sagatavot transfertcenu dokumentāciju, nepiesaistot ārpakalpojumu speciālistus? 

Gan jā gan nē, jo velns, kā zināms, ir detaļās. Tas ir atkarīgs no tā, kāda veida darījumi tiek veikti ar saistītajām pusēm un, vai uzņēmumam ir uzdevuma izpildei nepieciešamie iekšējie resursi (zināšanas un pieredze). Ja uzņēmuma speciālistiem ir zināšanas par to, kā sagatavot kvalitatīvu dokumentāciju, paskaidrot cenošanas komerciālos principus un definēt vispiemērotāko transfertcenu metodi, tad daļai uzņēmumu atbilde varētu būtu apstiprinoša. Tomēr -  vai uzņēmuma speciālistiem ir laiks nodarboties ar dokumentācijas sagatavošanu normatīvajos aktos definētajā termiņā? Kā zināms, dokumentācijas struktūru veido aprakstošā daļa, tai skaitā uzņēmuma, nozares un funkcionālā analīze, kā arī ekonomiskā analīze, kas ietver salīdzināmo datu – iekšēju vai ārēju – izpēti. Ja ir zināšanas un kapacitāte, uzņēmuma speciālisti lielu daļu transfertcenu dokumentācijas var sagatavot patstāvīgi. Tomēr datu analīzei bieži vien ir nepieciešami specifiski dati no komerciālajām datu bāzēm, ko var iegūt tikai par samaksu un speciālistam jābūt pieredzei un zināšanām par atbilstošu datu atlasi. Tā kā uzņēmumi parasti atsevišķi nepērk pieejas speciālām komerciālām datu bāzēm, bez ārpakalpojumu lielākas vai mazākas iesaistes tomēr nebūs iespējams sasniegt labu un drošu rezultātu. 

Ārpakalpojumu piesaiste- iespējamie sadarbības modeļi 

Ja uzņēmumam ir visi nepieciešamie resursi patstāvīgai transfertcenu dokumentācijas sagatavošanai, ir iespējams vienoties par ārpakalpojumu transfertcenu speciālista iesaisti atbalstam pēc nepieciešamības. Piemēram, dokumentācijas projekta izskatīšanā, tehnisku jautājumu risināšanā, datu ieguvei no komerciālajām datu bāzēm un to analīzei, labākās prakses iedibināšanā un zināšanu nodošanā uzņēmuma speciālistiem.

Ja uzņēmumam nav pietiekošu iekšējo resursu, dokumentācijas sagatavošanu veic ārpakalpojumu sniedzējs. Savukārt uzņēmuma finanšu vai nodokļu komanda parasti vada sagatavošanas procesu, organizē funkcionālās intervijas, sniedz nepieciešamo informāciju, izskata nodevuma projektus un saskaņo gala versijas.  Ārpakalpojuma sniedzējs veic funkcionālās intervijas, saskaņā ar saņemto informāciju sagatavo dokumentācijas projektus un gala dokumentāciju, veic salīdzināmo datu atlases. Praksē pastāv arī dažādi hibrīdvarianti sadarbībai dokumentācijas sagatavošanā un vienmēr pastāv iespēja vienoties par optimālo sadarbības modeli. 

Lai apspriestu mūsu piedāvātos sadarbības modeļus transfertcenu dokumentācijas sagatavošanai, lūdzam sazināties ar Orients Audit & Finance nodokļu projektu vadītāju un šī raksta autori Inu Spridzāni, rakstot uz epastu: ina@orients.lv.

Vairāk ar nodokļiem saistītu ziņu varat atrast šeit: https://www.orients.lv/expertise/tax-consultations/, ka arī vairāk informācijas par VID uzziņu ir šeit: https://www.orients.lv/expertise/vid-uzzina/

Ina Spridzāne

Nodokļu projektu vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante