VID uzziņa

Mēs palīdzam saņemt VID uzziņu gadījumos, kad plānojot darījumu, nodokļu piemērošana rada šaubas.

Uzziņas pieprasījumu sagatavošana VID
Konsultācijas par VID uzziņas nepieciešamību
Nodokļu risku izvērtēšana

Uzziņa ir Valsts ieņēmumu dienesta (VID)  izsniegts rakstisks dokuments, no kura nodokļu maksātājs (fiziskā vai juridiskā persona) var noskaidrot VID viedokli par nodokļu un muitas tiesību normu piemērošanu kādā konkrētā situācijā. VID uzziņu it īpaši ieteicams saņemt gadījumos, ja, plānojot darījumu, šaubas rada nodokļu piemērošana. 

Kā pieprasīt uzziņu?

Lai saņemtu uzziņu, ir jāsagatavo un VID jāiesniedz iesniegums par uzziņas saņemšanu. Iesniegumā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (APL) 98. pantu ir jāsniedz:

  • informācija par sevi,
  • pēc iespējas detalizēts faktu apraksts (faktu kopums, kas raksturo konkrēto situāciju, par kuru vēlas saņemt uzziņu),
  • ar darījumu saistīto dokumentu (piemēram, līgumu, rēķinu)  kopijas, 
  • no šiem faktiem izrietošais jautājums, 
  • paskaidrojums, kādēļ šāda uzziņa nepieciešama (bieži vien norāda to, ka uzziņa nepieciešama pareizai likumu normu piemērošanai) un, 
  • ja iesniedzējs vēlas, arī iesniedzēja juridiskie apsvērumi (argumenti). 

Iesniegumu uzziņas saņemšanai var sagatavot pats nodokļa maksātājs vai cita persona nodokļa maksātāja uzdevumā. Lai gan juridisko apsvērumu ietveršana iesniegumā nav obligāta, tomēr gadījumā, ja nodokļu maksātājs uz saviem jautājumiem vēlas saņemt sev vēlamo atbildi, juridiskos apsvērumus iesniegumā būtu ieteicams ietvert pēc iespējas plašāk, lai palielinātu iespēju sasniegt vēlamo rezultātu un šādā gadījumā VID uzziņas iesnieguma sagatavošanā būtu vēlams piesaistīt nodokļu konsultantus. 

Uzziņas tiesiskās sekas 

Saskaņā ar APL uzziņa ir juridiski saistoša VID, savukārt iesniedzējam tā nav saistoša. Tātad nodokļu maksātājam nav pienākuma rīkoties, kā norādīts uzziņā. Tomēr, ja iesniedzējs ir rīkojies atbilstoši viņam izsniegtajai uzziņai, VID  vēlāk izdotais administratīvais akts, kas attiecas uz jautājumu, par kuru šī uzziņa sniegta, nevar būt nelabvēlīgāks arī tad, ja vēlāk iestāde konstatē, ka uzziņa nav bijusi pareiza, t.i. iesniegumā norādītos faktus VID ir novērtējusi nepareizi un šiem faktiem ir sniegusi nepareizu tiesisko novērtējumu. 

Lasi vairāk: Par un ap nodokļu plānošanu un Nodokļu risku vadības dokumentācijas izstrāde.

Var būt noderīgi:

Pakalpojumi

Nozares