Revīzija un pārbaude

Revīzija ir mūsu uzņēmuma sirds - ar to viss ir sācies. Šodien tā apvieno gadiem uzkrāto pieredzi un progresīvo pieeju darbam.

Finanšu pārskatu revīzija un pārbaude
Reorganizācijas nosacījumu analīze
Prasījuma tiesību novērtēšana (parādu kapitalizācija)
Funkciju un pārvaldības procesu audits
Īpaša mērķa revīzijas un revīzijai radniecīgie pakalpojumi
Uzņēmuma finanšu un nodokļu padziļinātā pārbaude (Due diligence)
Ilgtspējas ziņojuma pārbaude un apliecinājuma ziņojuma izsniegšana saskaņā ar 3000. Starptautisko Apliecinājuma uzdevumu standartu (SAUS)
Saskaņotas procedūras un apliecinājuma uzdevumi
Eiropas Savienības fondu un citu finansējumu un līdzfinansējumu revīzija
Pārbaude saskaņā ar ESEF gada pārskatiem XHTML formātā ar iXBRL iezīmējumu

Finanšu pārskatu revīzija

Mēs veicam finanšu pārskatu revīziju atbilstoši Starptautiskajiem Revīzijas Standartiem. Revīzija un pārbaudes tiek veiktas finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām vai saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem (SFPS).

Revīzijas galvenais mērķis ir uzņēmuma finanšu pārskatu neatkarīga ekspertīze. Mūsu uzdevums ir apstiprināt to, ka finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli un par tās darbības finanšu rezultātiem. Orients Audit & Finance revidentu komandas uzdevums ir ļaut potenciālajiem finanšu informācijas lietotājiem rast drošības sajūtu par šīs informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanas procesā.

Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums pieprasa zvērināta revidenta revīziju vai pārbaudi atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam sabiedrībām, ja konkrētas sabiedrības rādītāji divus gadus pēc kārtas, bet jaunizveidotai sabiedrībai - pirmā pārskata gadā bilances datumā pārsniedz vismaz divus no trim šādiem finanšu rādītājiem:

REVĪZIJAI:

 • neto apgrozījums – EUR 1,600,000
 • kopējie aktīvi – EUR 800,000
 • vidējais darbinieku skaits – 50 darbinieki,

PĀRBAUDEI:

 • neto apgrozījums – EUR 800,000
 • kopējie aktīvi – EUR 400,000
 • vidējais darbinieku skaits – 25 darbinieki

Likumā noteikto revīziju tāpat jāveic:

 • koncerna mātes sabiedrībām
 • valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībām (100%), tās meitas sabiedrībām
 • sabiedrībām, kas atzīst, novērtē un klasificē aktīvus saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Likumā noteikto revīziju un konsolidāciju jāveic:

 • vidējām un lielām sabiedrībām/koncerniem
 • sabiedrībām, kuru vērtspapīri kotējas biržā

Vairāk lasi šeit: Kas Tev ir jāzina par revīziju?

Ilgtspējas ziņojuma pārbaude

Saistībā ar to, ka ilgtspējas ziņojumu sagatavošanas sfēra atrodas veidošanas procesā un vienotu prasību trūkums rada plašas interpretācijas iespējas par ziņojuma sagatavošanu, pastāv prakse, kad ziņojums tiek sagatavots mārketinga nolūkiem, nevis kā jēgpilns un patiess informācijas apkopojums ieinteresētām pusēm. Neatkarīga ilgtspējas ziņojuma pārbaude var dot pārliecību ārējām ieinteresētām pusēm, ka ilgtspējas ziņojumā sniegtā informācija ir uzticama, un vienlaikus var palīdzēt organizācijai stiprināt pamatā esošos procesus.

Saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem, ilgtspējas ziņojumu pārbaude tiek veikta, pamatojoties uz Starptautisko apliecinājuma uzdevuma standartu 3000 (SAUS 3000). Šobrīd ilgtspējas ziņojumiem tiek izsniegts ierobežotas pārliecības ziņojums. Tas ir saistīts ar to, ka ievērojamu daļu no ilgtspējas ziņojuma veido aprakstoša, uz noteiktiem pieņēmumiem balstīta informācija. Līdz ar to, pierādījumu apjoms, kuru ir iespējams iegūt pārbaudes laikā ir ierobežots.  Ja, veicot pārbaudi, netiek konstatētas būtiskas kļūdas, tiek izsniegts ierobežotas pārliecības ziņojums, nosakot, ka apliecinājuma ziņojumā varētu teikt ka netika konstatēta nekāda informācija, kas liecinātu, ka uzņēmums nav visos būtiskajos aspektos nodrošinājis atbilstību prasībām.

Pārliecību ilgtspējas ziņojuma revīzijas ietvaros iegūst šādi:

 • pārbaudot mērījumu precizitāti 
 • izvērtējot ziņojuma sastādīšanas principus un metodoloģiju
 • izvērtējot vadības apgalvojumu ziņojumā precizitāti un atbilstību patiesībai 

Ilgtspējas ziņojuma sagatavošanas un pārbaudes principi

Lai arī šobrīd ESRS atrodas veidošanas procesā, tā vispārējie principi, kuri jau ir pieejami apskatei EFRAG mājas lapā (https://www.efrag.org/lab6) ir līdzīgi SAUS 3000 principiem, kas nozīmē, ka nākotnes prasības un pārbaude pēc spēkā esošā standarta jau šobrīd ir saskaņota.  Zemāk tabulā ir apkopoti SAUS 3000 un ESRS projekta galvenie principi.

1. Ieinteresēto pušu princips – kam tiek gatavots ilgtspējas ziņojums.

SAUS 3000ESRS
Ir ne mazāk kā trīs puses: atbildīgā persona (var būt arī pasūtītājs vai persona, kas veic novērtēšanu), revidents un potenciālie lietotāji.Potenciālie lietotāji – ieinteresētās puses (kuriem/uz kuriem uzņēmumam  ir lielāka potenciālā ietekme; investori, kreditori; partneri) – ir jāizvērtē visas būtiskas ieinteresēto pušu grupas.

2. Būtiskuma princips – kādi aspekti tiks apskatīti ilgtspējas ziņojumā un pēc kāda principa tiek tiks iekļauti ziņojumā.

SAUS 3000ESRS
Balstās uz potenciālo lietotāju vajadzībāmInformācijas iekļaušanas kritēriji  - nozīmīgums ieinteresētām pusēm, spēja ietekmēt ieinteresēto pušu lēmumus, caurspīdīguma prasības.
Būtiskums ietver sevī kvalitatīvus faktorus (izteikts aprakstoši) un kvantitatīvi (izteikts skaitliski)Būtiskie aspekti ir jāuzrāda no divām perspektīvām: finanšu būtiskums (financial materiality) – kādu finanšu ietekmi uz uzņēmumu atstāj ilgtspējas faktori un ietekmes būtiskums (impact materiality) – kā uzņēmums ietekmē sociālos un vides aspektus.

3. Vispārējie ilgtspējas ziņojuma sastādīšanas un pārbaudes principi

SAUS 3000ESRS
Būtiskums – piemērošanas rezultātā informācija potenciāliem lietotājiem palīdz pieņemt lēmumu.Atbilstība (Relevance) - informācija ir būtiska iesaistītām pusēm un var ietekmēt lēmuma pieņemšanu. 
Pilnība – nav izlaists neviens būtisks faktors, kas varētu.Salīdzināmība (Comparability) – informācija ir  konsekventa un salīdzināma ilgākā laika periodā vienam uzņēmumam un starp uzņēmumiem vienā nozarē. 
Neitralitāte – ja iegūtā informācija ir objektīva atbilstoši darba uzdevuma apstākļiem. Pārbaudāmība (Verifiability) - informācija ir objektīva, mērījumus var atkārtot. 
Ticamība – var piemērot cits praktizējošs grāmatvedis, iegūstot konsekventus mērījumus. Ticamība (Faithful representation) - informācija ir pilnīga, neitrāla, precīza. 
Saprotamība – ja informācija ir saprotama potenciāliem lietotājiem.Saprotamība (Understandability) - informācija ir saprotama potenciāliem lietotājiem

Vairāk lasi šeit: Ilgtspējas informācijas atklāšana. Kādas izmaiņas sagaida uzņēmumus? vai sazinies ar mums.

Atsauksmes no revīzijas klientiem

“Revīzijas laikā bija ļoti noderīgi pēc Orients Audit & Finance pieprasījuma pārbaudīt un izanalizēt daudzas lietas un algoritmus, īpaši pēc jaunās grāmatvedības programmas ieviešanas uzņēmumā. Sadarbība ar Orients Audit & Finance palīdzēja iedziļināties procesos un detaļās, kas lika izvērtēt, vai esošās pieejas ir pareizas.” LĪGA RUMBA, finanšu direktore “Studio Moderna” SIA

“Orients Audit & Finance mums sniedz revīzijas pakalpojumus. Augstu vērtējam profesionālo sadarbību ar Orients Audit & Finance. Īpaši novērtējam uzņēmuma godīgumu, termiņu ievērošanu, atbildību un padarītā darba kvalitāti.” KASPARS KAZĀKS, valdes loceklis “Baltic Dairy Board”, SIA

“Mums kā strauji augošam tehnoloģiju uzņēmumam, izvēloties savu pirmo revīzijas partneri, bija svarīgi, lai revidents runātu ar mums vienā valodā un izprastu uzņēmuma starptautiskās izaugsmes ambīcijas. Orients Audit & Finance ir kļuvuši par šādu uzticamu partneri.” ALEKSIS ORLOVS, finanšu direktors “Sonarworks”, SIA

“Jau vairākus gadus izmantojam pilnu SIA Orients Audit & Finance pakalpojumu klāstu. Orients komanda ļauj mums nesaskarties ar problēmām dokumentu plūsmā un koncentrēties uz produktu izstrādi un biznesa izaugsmi. Paldies par vieglumu sarežģītajā un neredzamajā biznesa daļā!” ARTŪRS MEDNIS, dibinātājs un vadītājs “New Black”, SIA 

Pieredze

Nozares