Revīzija un pārbaude

Revīzija ir mūsu uzņēmuma sirds - ar to viss ir sācies. Šodien tā apvieno gadiem uzkrāto pieredzi un progresīvo pieeju darbam.

Finanšu pārskatu revīzija un pārbaude
Reorganizācijas nosacījumu analīze
Prasījuma tiesību novērtēšana (parādu kapitalizācija)
Funkciju un pārvaldības procesu audits
Īpaša mērķa revīzijas un revīzijai radniecīgie pakalpojumi
Uzņēmuma finanšu un nodokļu padziļinātā pārbaude (Due diligence)
Ilgtspējas ziņojuma pārbaude un apliecinājuma ziņojuma izsniegšana saskaņā ar 3000. Starptautisko Apliecinājuma uzdevumu standartu (SAUS)
Saskaņotas procedūras un apliecinājuma uzdevumi
Eiropas Savienības fondu un citu finansējumu un līdzfinansējumu revīzija
Pārbaude saskaņā ar ESEF gada pārskatiem XHTML formātā ar iXBRL iezīmējumu

Finanšu pārskatu revīzija

Mēs veicam finanšu pārskatu revīziju atbilstoši Starptautiskajiem Revīzijas Standartiem. Revīzija un pārbaudes tiek veiktas finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām vai saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem (SFPS).

Revīzijas galvenais mērķis ir uzņēmuma finanšu pārskatu neatkarīga ekspertīze. Mūsu uzdevums ir apstiprināt to, ka finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli un par tās darbības finanšu rezultātiem. Orients Audit & Finance revidentu komandas uzdevums ir ļaut potenciālajiem finanšu informācijas lietotājiem rast drošības sajūtu par šīs informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanas procesā.

Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums pieprasa zvērināta revidenta revīziju vai pārbaudi atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam sabiedrībām, ja konkrētas sabiedrības rādītāji divus gadus pēc kārtas, bet jaunizveidotai sabiedrībai - pirmā pārskata gadā bilances datumā pārsniedz vismaz divus no trim šādiem finanšu rādītājiem:

REVĪZIJAI:

 • neto apgrozījums – EUR 1,600,000
 • kopējie aktīvi – EUR 800,000
 • vidējais darbinieku skaits – 50 darbinieki,

PĀRBAUDEI:

 • neto apgrozījums – EUR 800,000
 • kopējie aktīvi – EUR 400,000
 • vidējais darbinieku skaits – 25 darbinieki

Likumā noteikto revīziju tāpat jāveic:

 • koncerna mātes sabiedrībām
 • valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībām (100%), tās meitas sabiedrībām
 • sabiedrībām, kas atzīst, novērtē un klasificē aktīvus saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Likumā noteikto revīziju un konsolidāciju jāveic:

 • vidējām un lielām sabiedrībām/koncerniem
 • sabiedrībām, kuru vērtspapīri kotējas biržā

Vairāk lasi šeit: Kas Tev ir jāzina par revīziju?

Ilgtspējas ziņojuma pārbaude

Saistībā ar to, ka ilgtspējas ziņojumu sagatavošanas sfēra atrodas veidošanas procesā un vienotu prasību trūkums rada plašas interpretācijas iespējas par ziņojuma sagatavošanu, pastāv prakse, kad ziņojums tiek sagatavots mārketinga nolūkiem. Neatkarīga ilgtspējas ziņojuma pārbaude var dot pārliecību ārējām ieinteresētām pusēm, ka ilgtspējas ziņojumā sniegtā informācija ir jēgpilna un uzticama, un vienlaikus var palīdzēt organizācijai stiprināt pamatā esošos procesus.

Saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem, ilgtspējas ziņojumu pārbaude tiek veikta, pamatojoties uz Starptautisko apliecinājuma uzdevuma standartu 3000 (SAUS 3000). Šobrīd ilgtspējas ziņojumiem tiek izsniegts ierobežotas pārliecības ziņojums. Tas ir saistīts ar to, ka ievērojamu daļu no ilgtspējas ziņojuma veido aprakstoša, uz noteiktiem pieņēmumiem balstīta informācija. Līdz ar to, pierādījumu apjoms, kuru ir iespējams iegūt pārbaudes laikā ir ierobežots.  Ja, veicot pārbaudi, netiek konstatētas būtiskas kļūdas, tiek izsniegts ierobežotas pārliecības ziņojums, nosakot, ka apliecinājuma ziņojumā varētu teikt ka netika konstatēta nekāda informācija, kas liecinātu, ka uzņēmums nav visos būtiskajos aspektos nodrošinājis atbilstību prasībām.

Pārliecību ilgtspējas ziņojuma ierobežotas pārbaudes ietvaros iegūst šādi:

 • pārbaudot mērījumu precizitāti 
 • izvērtējot ziņojuma sastādīšanas principus un metodoloģiju
 • izvērtējot vadības apgalvojumu ziņojumā precizitāti un atbilstību patiesībai 

Ilgtspējas ziņojuma sagatavošanas un pārbaudes principi

ESRS (European Sustainability Reporting Standards) principi ir līdzīgi SAUS 3000 principiem. Tas nozīmē, ka ESRS prasības un to pārbaude pēc spēkā esošā standarta SAUS 3000 jau šobrīd ir saskaņota.  Zemāk tabulā ir apkopoti SAUS 3000 un ESRS galvenie principi.

1. Ieinteresēto pušu princips – kam tiek gatavots ilgtspējas ziņojums.

SAUS 3000ESRS
Ir ne mazāk kā trīs puses: atbildīgā persona (var būt arī pasūtītājs vai persona, kas veic novērtēšanu), revidents un potenciālie lietotāji.Potenciālie lietotāji – ieinteresētās puses (kuriem/uz kuriem uzņēmumam  ir lielāka potenciālā ietekme; investori, kreditori; partneri) – ir jāizvērtē visas būtiskas ieinteresēto pušu grupas.

2. Būtiskuma princips – kādi aspekti tiks apskatīti ilgtspējas ziņojumā un pēc kāda principa tiek tiks iekļauti ziņojumā.

SAUS 3000ESRS
Balstās uz potenciālo lietotāju vajadzībāmInformācijas iekļaušanas kritēriji  - nozīmīgums ieinteresētām pusēm, spēja ietekmēt ieinteresēto pušu lēmumus, caurspīdīguma prasības.
Būtiskums ietver sevī kvalitatīvus faktorus (izteikts aprakstoši) un kvantitatīvi (izteikts skaitliski)Būtiskie aspekti ir jāuzrāda no divām perspektīvām: finanšu būtiskums (financial materiality) – kādu finanšu ietekmi uz uzņēmumu atstāj ilgtspējas faktori un ietekmes būtiskums (impact materiality) – kā uzņēmums ietekmē sociālos un vides aspektus.

3. Vispārējie ilgtspējas ziņojuma sastādīšanas un pārbaudes principi

SAUS 3000ESRS
Būtiskums – piemērošanas rezultātā informācija potenciāliem lietotājiem palīdz pieņemt lēmumu.Atbilstība (Relevance) - informācija ir būtiska iesaistītām pusēm un var ietekmēt lēmuma pieņemšanu. 
Pilnība – nav izlaists neviens būtisks faktors, kas varētu.Salīdzināmība (Comparability) – informācija ir  konsekventa un salīdzināma ilgākā laika periodā vienam uzņēmumam un starp uzņēmumiem vienā nozarē. 
Neitralitāte – ja iegūtā informācija ir objektīva atbilstoši darba uzdevuma apstākļiem. Pārbaudāmība (Verifiability) - informācija ir objektīva, mērījumus var atkārtot. 
Ticamība – var piemērot cits praktizējošs grāmatvedis, iegūstot konsekventus mērījumus. Ticamība (Faithful representation) - informācija ir pilnīga, neitrāla, precīza. 
Saprotamība – ja informācija ir saprotama potenciāliem lietotājiem.Saprotamība (Understandability) - informācija ir saprotama potenciāliem lietotājiem

Vairāk lasi šeit: Ilgtspējas informācijas atklāšana. Kādas izmaiņas sagaida uzņēmumus? vai sazinies ar mums.

Atsauksmes no revīzijas klientiem

“Revīzijas laikā bija ļoti noderīgi pēc Orients Audit & Finance pieprasījuma pārbaudīt un izanalizēt daudzas lietas un algoritmus, īpaši pēc jaunās grāmatvedības programmas ieviešanas uzņēmumā. Sadarbība ar Orients Audit & Finance palīdzēja iedziļināties procesos un detaļās, kas lika izvērtēt, vai esošās pieejas ir pareizas.” LĪGA RUMBA, finanšu direktore “Studio Moderna” SIA

“Orients Audit & Finance mums sniedz revīzijas pakalpojumus. Augstu vērtējam profesionālo sadarbību ar Orients Audit & Finance. Īpaši novērtējam uzņēmuma godīgumu, termiņu ievērošanu, atbildību un padarītā darba kvalitāti.” KASPARS KAZĀKS, valdes loceklis “Baltic Dairy Board”, SIA

“Mums kā strauji augošam tehnoloģiju uzņēmumam, izvēloties savu pirmo revīzijas partneri, bija svarīgi, lai revidents runātu ar mums vienā valodā un izprastu uzņēmuma starptautiskās izaugsmes ambīcijas. Orients Audit & Finance ir kļuvuši par šādu uzticamu partneri.” ALEKSIS ORLOVS, finanšu direktors “Sonarworks”, SIA

“Jau vairākus gadus izmantojam pilnu SIA Orients Audit & Finance pakalpojumu klāstu. Orients komanda ļauj mums nesaskarties ar problēmām dokumentu plūsmā un koncentrēties uz produktu izstrādi un biznesa izaugsmi. Paldies par vieglumu sarežģītajā un neredzamajā biznesa daļā!” ARTŪRS MEDNIS, dibinātājs un vadītājs “New Black”, SIA 

Pakalpojumi

Grāmatvedība

Grāmatvedība mums nozīmē būt partneriem. Mēs uzņemamies atbildību un esam kopā ar klientiem kāpumos un kritumos.

Uzzināt vairāk
ESEF ziņojumi

Mēs esam pieredzējošs iXBRL iezīmēšanas rīku ieviesējs un konsultāciju partneris uzņēmumiem un revidentiem

Uzzināt vairāk
Transferta cenas

Transfertcenu pakalpojumi palīdz mūsu klientiem noteikt saprātīgas transferta cenas un vienmēr palikt fokusētiem.

Uzzināt vairāk
Ilgtspējas ziņojums

Atbalsts digitalā ilgtspējas ziņojuma veidošanā, kas paver iespējas un taupa resursus ilgtermiņā.

Uzzināt vairāk
VID uzziņa

Mēs palīdzam saņemt VID uzziņu gadījumos, kad plānojot darījumu, nodokļu piemērošana rada šaubas.

Uzzināt vairāk
Finanšu vadība

Finanšu vadības fokuss ir vērsts uz finanšu sniegumu, kas ir klienta biznesa vadības procesu rezultāts.

Uzzināt vairāk
Nodokļu konsultācijas

Nodokļu jautājumos mūsu viedoklis ir pārdomāts un pamatots. Pirms atbildes sniegšanas domājam divas vai pat trīs reizes.

Uzzināt vairāk

Nozares

Tirdzniecība
Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Inovāciju tehnoloģijas
Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi
Kuģu būve un kuģu remonts
Profesionālie pakalpojumi
Iepakojuma ražošana
Finanšu tehnoloģijas
Telekomunikācijas
Investīciju darbība
Jaunuzņēmumi
Enerģētika un infrastruktūra
Radiostācijas darbība
Gaļas un mājputnu gaļas izstrādājumu ražošana
Dažādas apkalpojošās nozares
Apsardzes pakalpojumi
Transports un loģistika
Pašvaldības un pašvaldību kapitālsabiedrības
Medicīna
Būvniecība un projektu vadība
Pārtikas, tekstilizstrādājumu un cita veida ražošana
Metāla izstrādājumu apstrāde
Fizisko personu kreditēšana
Tūroperatora darbība
Grants, smilts un akmens ieguve
Informāciju tehnoloģijas
Maksājumu pakalpojumi

Sazināties ar mums

Tikšanās veids