Revīzija

Kas Tev ir jāzina par revīziju?

Vai nepieciešamība veikt revīziju var pārsteigt nesagatavotu? Saskaņā ar likumu šāda iespējamība ir minimāla. Tomēr augošiem uzņēmumiem ir pastāvīgi jāseko līdzi saviem rādītājiem. Brīdis, kad revīzija izrādīsies nepieciešama, var pienākt pāris gadu laikā.

Kas ir revīzija?

Revīzija jeb audits ir pārbaude, ko veic revidents jeb auditors, apkopojot un novērtējot informāciju par uzņēmuma finanšu stāvokli un sniedzot savu atzinumu un ieteikumus. Revīzija jeb audits ir darbības un darījumu pareizuma un likumīguma pārbaude. Šādu pārbaudi vai revīziju veikšanu Latvijā kontrolē Valsts Ieņēmumu dienests. Revīzijas jeb audita gaitā pārbauda mantiskā stāvokļa uzskaiti, saimnieciskās darbības rezultātu pierakstus, finanšu pārskatus, kontus un citas pozīcijas. Rezultātā, revidētais gada pārskats izskatās uzticamāks potenciālajiem investoriem, bankām un sadarbības partneriem.

Kādiem uzņēmumiem ir jāveic revīzija?

Uzņēmumiem revīzijas veikšanas nepieciešamību nosaka likumā noteiktie kritēriji. No šiem trim kritērijiem jāiestājas ir vismaz diviem un vismaz divu gadu periodā: Neto apgrozījums — vismaz 1 600 000 eiro un vairāk. Kopējo aktīvu vērtība — 800 000 eiro un vairāk. Vidēji 50 darbinieku strādā uzņēmumā konkrētajā laika periodā. Arī mazajiem uzņēmumiem likumā ir noteikti kritēriji, kuriem izpildoties, ir jāveic pārbaude. Ja no šiem trim divus gadus pēc kārtas vismaz divi rādītāji tiek pārsniegti, ir nepieciešama pārbaude. Neto apgrozījums — vismaz 800 000 eiro un vairāk. Kopējo aktīvu vērtība — 400 000 eiro un vairāk. Vidēji 25 darbinieku strādā uzņēmumā konkrētajā laika periodā. Revīzija obligāti ir jāveic arī koncerna mātes uzņēmumos, tajos uzņēmumos, kas atzīst, novērtē un klasificē aktīvus saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un tajos uzņēmumos, kuru vērtspapīri kotējas biržā.

Vai revīziju var veikt arī tad, ja tas nav obligāti nepieciešams?

Jā, tādi gadījumi ir. Parasti tad uzņēmuma vadība vēlas, lai trešā puse profesionāli apskata un izvērtē uzņēmuma finanses, sniedza savu vērtējumu, iesaka uzlabojumus. No vienas puses, uzņēmuma vadība uzticas grāmatvežiem. Taču, ja notiek krāpšana, un tā ir ļoti pārdomāta, šādas nelikumīgas darbības var atklāt tikai revīzijā. Uzņēmuma vadībai to būtu svarīgi atcerēties, jo tieši valdes locekļi ir atbildīgi par uzņēmumā notiekošo. Revīziju pasūta arī investori pirms ieguldījumu veikšanas.

Vai revīzijas mērķis ir konstatēt pārkāpumus vai kļūdas?

Jā, bet no tā nevajag baidīties. Revidenta darba mērķis primāri ir uzņēmumam nodrošināt profesionālu “skatu no malas”. Revidents var ieteikt, kā labāk noformēt izmantotos līdzekļus, lai tie pat nodrošinātu peļņu nevis tikai būtu. Grāmatveži nereti var neprecīzi definēt pozīcijas, un tas izkropļo bilanci. Jebkurā gadījumā revidents ir uzticības persona un padomdevējs, kas strādās tostarp arī revidējamā uzņēmuma interesēs. Tāpēc revīzijas mērķis ir arī pievērst vadītāja uzmanību lietām, par ko viņš ikdienā neaizdomājas. Grāmatveži arī savā rutīnā ne visu pamana un ne par visu aizdomājas.

Vai revīzijai ir alternatīva?

Reizēm uzņēmumiem ir nepieciešami citi revīzijai radniecīgi pakalpojumi. Tie atsevišķos gadījumos, piemēram, var būt nepieciešami uzņēmuma vadībai. Piemēram, reizēm ir vajadzīga finanšu informācijas iesniegšana tiesā vai finanšu informācijas apliecinājums potenciālo investoru piesaistei. Tad revidents vienojās ar klientu par to, ko klients grib redzēt šajā ziņojumā un kāda informācija šajā dokumentā būtu jāiekļauj, lai apmierinātu gan klientu gan trešās puses prasības.

Kad ir jāveic revīzija?

Parasti līgums par revīziju tiek slēgts revidējamā pārskata gada rudenī. Visbiežāk revīzija notiek divos posmos. No septembra beigām līdz janvāra vidum parasti ir pirmais posms. Šajā laikā revidenti iepazīstas ar uzņēmuma pārskata gadu, pārrunā ar vadību un grāmatvedi svarīgākos notikumus un aktuālās lietas. Ja ir kādi jautājumi, arī tie tiek atrisināti. Otrs revīzijas posms tiek organizēts pavasarī, vienojoties revidentam ar klientu, taču pirms gada pārskata nodošanas 30. aprīlī.

Vai pandēmijas laikā revīziju veic attālināti vai klātienē?

Pārsvarā šogad darbs notiek attālināti. Tomēr, ja klients var nodrošināt atsevišķu telpu, tad arī šobrīd ir iespējams vienoties ar revidentiem par vizītēm klātienē. Parasti gan revidenti dod priekšroku vizītēm klātienē, jo tā ir iespēja ne vien pārbaudīt dokumentus, bet arī “sajust” situāciju uzņēmumā.

Vai ir svarīgi, ka revidentam ir pieredze konkrētajā nozarē?

Jā, tas ir svarīgi. Nepārzinot nozares specifiku, revidents nemaz nevar sākt sadarbību ar klientu. Īpaši tas attiecas uz specifiskām nozarēm, piemēram, bankām un apdrosīnāšanas uzņēmumiem, kā arī uz jaunām nozarēm, kurās revidentiem nav pieredzes. Turklāt arī revidentiem ir jābūt atvērtiem jaunām lietām — ne visās situācijās var izmantot standarta procedūras.

Tavam uzņēmumam nepieciešama revīzija?

Mēs varam palīzēt - sazinies ar mums

Natālija Zaiceva

Vadošā partnere, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante