Transferta cenas

Transfertcenu pakalpojumi palīdz mūsu klientiem noteikt saprātīgas transferta cenas un vienmēr palikt fokusētiem.

Transfertcenu dokumentācijas sagatavošana
Konsultācijas transfertcenu jautājumos
Transfertcenu dokumentācijas sagatavošana ierobežotā tvērumā par konkrētiem darījumiem
Palīdzība iepriekšējās vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu noslēgšanā
Transfertcenu dokumentācijas atjaunošana

Par transfertcenām un to dokumentāciju 

Transfertcena ir preču vai pakalpojumu cena (vērtība), kas piemērota kontrolētā darījumā (darījums starp divām personām, kas ir saistītas personas), savukārt transfertcenu dokumentācija ir datu kopums, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pamato konkrēto darījumu cenas atbilstību tirgus cenai.

Prasība ievērot darījumu tirgus vērtību darījumos ar saistītām personām  izriet no Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma, kas nozīmē to, ka pārdodot preces saistītajam iekšzemes uzņēmumam vai veicot cita veida darījumus ar saistītajām personām, darījumam ir jāpiemēro tirgus vērtībai atbilstoša cena. Ja savstarpēji veikto darījumu vērtība nepārsniedz likumā “Par nodokļiem un nodevām”  noteiktās robežvērtības, t.i. kontrolēto darījumu vērtība nepārsniedz 250 000 eiro, nodokļu maksātajam var nebūt pienākums sagatavot likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikto transfertcenu dokumentāciju. Tomēr šajā gadījumā nodokļu maksātājam tāpat ir jāspēj pamatot piemēroto cenu atbilstību tirgus cenai . 

Kad transfertcenu dokumentācijas sagatavošana ir obligāta?

Noteikta veida transfertcenu dokumentācija ir jāsagatavo nodokļu maksātājam, kurš:

  •  veic darījumus ar saistītu ārvalstu uzņēmumu, saistītām fiziskajām personām, zemu nodokļu teritoriju (ofšoru) uzņēmumu un saistītu personu – rezidentu, UN
  • darījums, komerciālās vai finanšu attiecības, pēc izpildītajām funkcijām, uzņemtajiem, kontrolētajiem vai vadītajiem riskiem vai izmantotajiem aktīviem, ir ekonomiski saistītas (notiek vienas piegādes ķēdes ietvaros) ar citu saistītu ārvalstu uzņēmumu vai šā ofšora personām.

 Atkarībā no veikto darījumu apmēra (darījumu vērtību robežvērtībām) nodokļa maksātājam ir pienākums sagatavot vietējo un/vai globālo dokumentāciju. 

Darījumu robežvērtības 

Nodokļu maksātājam ir pienākums 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu gada beigām iesniegt VID globālo dokumentāciju, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

  • kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 15 miljoni eiro,
  • apgrozījums attiecīgajā finanšu gadā pārsniedz 50 miljoni eiro un kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 5 miljoni eiro,

Vietējā dokumentācija ir jāsagatavo, ja kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 5 miljoni eiro.

Nodokļu maksātājam pastāv pienākums 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu gada beigām sagatavot un, ja VID pieprasa, mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniegt globālo dokumentāciju, ja: 

  • nodokļu maksātāja neto apgrozījums attiecīgajā finanšu gadā nepārsniedz 50 miljoni  eiro un kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā nepārsniedz 15 miljoni  eiro, bet pārsniedz 5 miljoni eiro,
  • vietējo dokumentāciju, ja kontrolēto darījumu summa attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz 250 000 eiro, bet nepārsniedz 5 miljoni eiro.

Sods par pārkāpumiem

Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”, VID ir tiesības piemērot nodokļu maksātājam soda naudu līdz 1% no to kontrolētā darījuma summas, par ko ir pienākums sagatavot transfertcenu dokumentāciju, bet ne vairāk kā 100 tūkstoši eiro. Šo sodu VID var piemērot par laikā neiesniegtu transfertcenu dokumentāciju vai gadījumos, kad nodokļu maksātājs būtiski pārkāpis normatīvajos aktos paredzētās transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasības.

Vai par pagarināt dokumentācijas iesniegšanas termiņu ? 

Ir gadījumi, kad nodokļu maksātāji, minot objektīvus argumentus, lūdz VID pagarināt transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas termiņu. Ņemot vērā, ka konkrēto nodokļu maksātāju transfertcenu dokumentācija jāiesniedz 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā pārskata gada beigām, VID parasti šos lūgumus noraida, argumentējot, ka normatīvajos aktos VID nav paredzētas tiesības pagarināt likumā noteikto transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas termiņu.

Nodokļu maksātāju saudzēšanas laiks ir beidzies

Pandēmijas laikā VID neizvērsa aktīvu transfertcenu dokumentācijas pārbaudīšanu, bet tagad “saudzēšanas”  režīms jau beidzies. Tāpēc nodokļu maksātājiem ieteicams uzsākt transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu laikus un iesniegt to VID likumā noteiktajos termiņos, nevis paļauties uz to, ka VID to ļaus iesniegt vēlāk.

Lasi vairāk: Transfertcenu dokumentācija - vai jau gatava iesniegšanai VID?, Kad ir darījumi ar Krievijas Federāciju jāsagatavo transfertcenu dokumentācija, Par un ap nodokļu plānošanu un Nodokļu risku vadības dokumentācijas izstrāde.

Papildus informācijai var būt noderīgi:

Pakalpojumi

Nozares