SFPS
Starptautisks bizness
XBRL
Tehnoloģijas

Vienotais elektroniskais ziņošanas formāts biržā kotētiem uzņēmumiem

EK regula (2019/815) nosaka Eiropas vienotu elektronisko ziņošanas formātu, pieprasot visiem ES regulēto tirgu emitentiem sagatavot konsolidētos gada pārskatus XHTML formātā, sākot no 2020. gada saskaņā ar Inline XBRL (iXBRL) specifikāciju.

Tomēr, ņemot vērā sarežģīto globālo ekonomisko situāciju, ko izraisīja COVID-19 ietekme, Eiropas Parlaments un Padome vienojās par tā dēvētās Pārredzamības direktīvas grozījumiem. Tie dod iespēju dalībvalstīm atļaut emitentiem, kuru vērtspapīri iekļauti regulētajā tirgū, sākt piemērot Eiropas vienoto elektronisko formātu gadu vēlāk, sākot no 2021. gada 1. janvāra, ja dalībvalsts paziņo Komisijai par šādu savu nodomu un, ja tas ir pamatots.

Eiropas vienotais elektroniskais formāts ir nepieciešamas, lai nākotnē atvieglotu pārskatu iesniegšanu biržā kotētiem uzņēmumiem un atvieglotu finanšu informācijas pieejamību, analīzi un salīdzināmību visā Eiropā. Jāsaprot, ka šodienas inovācijas ir tikai pirmais solis no plašākas stratēģijas kapitāla tirgus informācijas digitalizācijas un pārredzamības procesa realizācijas Eiropas Savienībā. Šī procesa mērķis ir sniegt investoriem caurspīdīgu un salīdzināmu informāciju, atbalstot tos investīciju lēmumu pieņemšanas procesā.

Eiropas Vērtspapīru Tirgus Iestādei (EVTI) tika uzticēta atbildība par tehnisko standartu izstrādi Eiropas vienotajam elektroniskajam formātam (ESEF). Rezultātā par pamatu tika izvēlēti eXtensible Business Reporting Language (XBRL) tagi un inline XBRL (iXBRL) tehnoloģija. Šīs tehnoloģijas nav jaunas un jau tiek izmantotas dažādiem ziņošanas nolūkiem vairākās pasaules valstīs.

Finanšu atskaišu pāreja no papīra, PDF un HTML pārskatiem uz XBRL pārskatiem ir dabiskā daļa no progresa, kas notiek apkārt. Tāpat, kā pāreja no papīra vēstulēm uz e-pastiem vai papīra kartēm uz digitālām kartēm. Jaunais formāts ļauj veikt visas tās pašas atskaišu funkcijas, kas agrāk bija pieejamas, taču paver arī virkni jaunu iespēju, jo informācija ir skaidri definēta, no platformas neatkarīga, pārbaudāma un digitāla.

Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā publicēto informāciju Finanšu ministrija informēja Eiropas Komisiju par to, ka Latvija izmantos piedāvāto iespēju atlikt ESEF prasības uz gadu, lai atvieglotu grūtos apstākļus, kas finanšu tirgus dalībniekiem ir radušies saistībā ar Covid pandēmijas izraisītajām sekām. 

Latvijas sabiedrībām, kas veic konsolidāciju un, kuru vērtspapīri tiek tirgoti finanšu tirgos, tas nozīmē, ka par periodiem, sākot no 2021. gada 1. janvāra, finanšu pārskati ir jāmarķē atbilstoši īpašam iXBRL standartam. Šis formāts ļauj apvienot un automatizēt liela apjoma informācijas apstrādi. Svarīgi, ka iXBRL jeb Inline XBRL ir atvērts standarts, kas ir gan cilvēklasāms, gan mašīnlasāms. iXBRL izmanto XHTML standartu, un ievieto tajā papildus "tagus", kas piešķir nozīmi skaitļiem un citiem datiem tādā formātā, kurā to saprot dators. Šis process saucās par datu marķēšanu.

Uzņēmumi, kurus ietekmē šīs izmaiņas, var izmantot vairākas iespējas, lai tām pielāgotos. Finanšu pārskatu sagatavošana XBRL formātā prasa specifiskas kompetences, tāpēc uzņēmumiem būtībā ir trīs izvēles iespējas: sava IT rīka izveide, IT rīka iegāde vai finanšu pārskatu konvertēšanas pakalpojuma pirkšana. FKTK mājas lapā ir pievienota XBRL International apkopota informācija par pakalpojumu sniedzējiem, kuri Latvijā var piedāvāt savus pakalpojumus vai sertificētus marķēšanas rīkus, kas paredzēti ESEF prasību izpildei – gada pārskatu sagatavošanai XBRL formātā. Orients Audit & Finance sadarbojās ar UAB Audifina XBRL projektu īstenošanā un konsultē Latvijā, nodrošinot CoreFiling sertificētu marķēšanas rīku vai iXBRL ziņošanas pakalpojumu biržas sarakstā iekļautiem uzņēmumiem.

Pašlaik optimālais variants ir IT rīka iegāde, kas ir salīdzinoši lētākais variants ilgtermiņā, turklāt tas no uzņēmuma neprasa pastāvīgas izmaksas, lai uzturētu un atjauninātu IT rīka funkcionalitāti. Svarīgi, ka salīdzinot ar finanšu pārskatu konvertēšanas pakalpojuma pirkšanu šī opcija biržā kotētajam uzņēmumam ļauj uzņēmuma iekšienē uzkrāt nepieciešamās zināšanas par pārskatu konvertēšanu. 

Tas arī nozīmē, ka attiecīgiem uzņēmumiem ir jāpiešķir papildu finanšu un laika resursi konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanai un jau šobrīd aktīvi jāmeklē sev piemērotākais risinājums tirgū. 

Uzņēmumiem, kuri neplāno veidot savu iekšēju IT rīku pārskatu konvertēšanai, bet plāno iegādāties šādu pakalpojumu no ārējiem piegādātājiem, jānovērtē piegādātājs, tā spēja nodrošināt piedāvātā rīka turpmāko uzturēšanu, kā arī jānoskaidro, vai rīka piegādātājam ir lokālais pārstāvis, jo valodas barjeras nozīme rīka ieviešanas un uzturēšanas veiksmīgajam procesam var būt izšķiroša. Lai nodrošinātu iesniegto finanšu pārskatu atbilstību uzraudzības iestāžu jaunākajām prasībām, ir svarīgi, lai izvēlētajam rīkam būtu XBRL International sertifikāts saskaņā ar starptautiskām iXBRL specifikācijām. 

Jāsaprot arī, ka jaunās prasības finanšu pārskatu konvertēšanai ir jaunums ne tikai biržā kotētiem uzņēmumiem, bet arī uzraugiem un revidentiem visā Eiropā. Šī iemesla dēļ nākotnē no uzraugiem var sagaidīt papildu prasības par pārskatu konvertācijas izmaiņām. Līdz ar to arī revidentiem jāspēj ne tikai sekot līdzi šīm izmaiņām, bet arī būt tehniski nodrošinātiem un zinošiem, lai spētu revidēt XBRL formātā iesniegtos gada pārskatus. 

Beigās jāpasaka, ka atbildība par pareizi sagatavotiem ziņojumiem XBRL formātā joprojām gulstas uz biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu pleciem. Protams, šī Eiropas projekta ieviešanas stadijā daudz ir atkarīgs no XBRL rīka piegādātājiem un ārējiem konsultantiem, kurus izvēlās uzņēmumi, lai konvertēšanas process XHTML formātā un marķēšana noritētu vienmērīgi un pareizi. Tomēr ir jāatceras, ka finanšu pārskatu iesniegšanas procesā galvenā nozīme ir finanšu, nevis IT kompetencēm, un šeit ļoti svarīgas ir paša uzņēmuma speciālistu zināšanas par Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem un vadības spēja izvēlēties revidentu ar atbilstoša līmeņa profesionālām un tehniskām zināšanām.

Noskaidro vairāk par:

Vai sazinies ar mums un atradīsim risinājumu kopā: https://www.orients.lv/contact/ 

Jekaterina Novicka

Partnere, digitizācija un ESG datu sistēmas