SFPS
Grāmatvedība

IFRS grozījumi, kas stājās spēkā jau 2024.gadā

Eiropas Komisija apstiprināja četru spēkā esošu SFPS standartu grozījumus, kuru piemērošana attiecās uz gada pārskatiem par 2024.gada pārskata periodu.

2024.gadā IASB (International Sustainability Standards Board) apstiprināja grozījumus četros spēkā esošos  SFPS standartos:

  • 1. SGS (IAS 1) – Finanšu pārskatu sniegšana
  • SFPS 16 (IFRS 16) – Noma
  • 7. SGS Naudas plūsmu pārskats (IAS 7 Statement of Cash Flows) un 
  • 7. SFPS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana (IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures)

1. SGS (IAS 1) – Finanšu pārskatu sniegšana

Grozījumi, kas stājās spēkā 1.SGS “Finanšu pārskatu sniegšana” standartam no 2024.gada 1.janvāra un piemērojami retrospektīvi, sniedz papildus uzsvaru saistību klasifikācijai gada pārskatos – sadalījumam īstermiņa un ilgtermiņa daļās.

Saskaņā ar līdzšinējo standarta redakciju, ja uzņēmumam uz bilances datumu nepastāv beznosacījumu tiesības atlikt maksājuma pienākumu vismaz uz 12 mēnešiem pēc pārskata datuma – tad šādas saistības tiek klasificētas kā Īstermiņa

Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB) ir atcēlusi prasību, ka maksājumu atlikšanas tiesībām jābūt beznosacījuma. Uzņēmums klasificē saistības kā ilgtermiņa, ja tam ir tiesības atlikt maksājumu vismaz uz 12 mēnešiem pēc pārskata datuma saskaņā ar līgumā noteiktajiem nosacījumiem. Šīs tiesības var piešķirt uzņēmumam, kas atbilst aizdevuma līgumā noteiktajiem nosacījumiem (covenants).

Jāņem vērā tikai tie nosacījumi (covenants), kuri spēkā un izpildās pārskata datumā vai pirms tā. Nosacījumi vai līgumi, kuri jāievēro pēc pārskata datuma, neietekmē saistību klasifikāciju bilances datumā.

Piemērs:

Uzņēmumam ir aizņēmums no kredītiestādes uz trīs gadiem. Ir sekojoši nosacījumi: EBITDA jābūt virs 5.  Ja bilances datumā EBITDA ir virs 5, tad uzņēmumam ir tiesības atspoguļot aizņēmumu kā Ilgtermiņa. Savukārt ja uz bilances datumu EBITDA ir zem 5 – tad aizņēmums klasificējams kā īstermiņa

Svarīgi piebilst, ja uzņēmumam gada pārskata bilances datums ir 31/12/2024 un šajā datumā EBIDTA izpildās, bet jau 15/01/2025 – neizpildās, saistību klasifikāciju gada pārskatā tas neietekmēs. Saistības būs atspoguļotas kā Ilgtermiņa saskaņā ar nosacījuma izpildi uz bilances datumu – 31/12/2024.

Tiek pausts papildus precizējums situācijai, ja uzņēmums vēlas izmaksāt (vai jau faktiski izmaksāja) visu aizņēmuma summu pēc bilances datuma, tad šis fakts nevar ietekmēt saistību klasifikāciju bilances datumā. Šo faktu var pieminēt Notikumos pēc bilances datuma, savukārt visa aizņēmumu summa jāatspoguļo pēc augstākminētā principa.

SFPS 16 (IFRS 16) – Noma

Grozījumi stājās spēkā no 2024.gada 1.janvāra. Redakcijai tiek pakļauti tikai tādi darījumi, kuru ietvaros tika pārdots aktīvs ar saņemšanu atpakaļnomā.  

Jaunā redakcija koriģē aprēķinu, kā pārdevējs-nomnieks pēc darījuma novērtē nomas saistības, kas izriet no atpakaļnomas: tagad būs pienākums iekļaut mainīgos nomas maksājumus, kas rodas pārdošanas un saņemšanas atpakaļnomas darījumos.

Līdz šim pie nomas saistību kopsummas aprēķina pieskaitīja klāt tikai tādus mainīgus nomas maksājumus, kuri bija piesieti pie inflācijas vai kāda cita koeficienta. Savukārt, ja tagad darījums atbilst definīcijai: pārdošana ar saņemšanu atpakaļņomā, tad tiks piemērots cits aprēķins.

7. SGS Naudas plūsmu pārskats (IAS 7 Statement of Cash Flows) un 7. SFPS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana (IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures)

Sākot no 2024. gada 1. janvāra ir grozīti 7. SGS un 7. SFPS standarti. Grozījumu mērķis ir palielināt finanšu pārskatu caurskatāmību, lai lietotāji varētu novērtēt, kā piegādātāja finansēšanas līgumi ietekmē uzņēmuma saistības, naudas plūsmas un likviditātes risku. Lai sasniegtu šos mērķus, grozījumi paredz, ka uzņēmumam ir jāatklāj jaunā informācija par piegādātāju finansēšanas kārtību (supplier finance arrangement).

Jaunas prasības informācijas atklāšanai:

  1. Finanšu saistību uzskaites vērtības, kas ir daļa no piegādātāju finansēšanas līgumiem, un posteņi, kuros šīs saistības ir uzrādītas.
  2. Finanšu saistību uzskaites vērtība, par kurām piegādātāji jau ir saņēmuši samaksu;
  3. Maksājumu termiņu diapazonu gan finanšu saistībām, kas ir daļa no šiem līgumiem, gan salīdzināmiem kreditoru parādiem, kas neietilpst šādos līgumos (netiek iesaistīta finansēšanas puse);
  4. Līdzekļu pieejamība un likviditātes riska analīze pie finanšu pakalpojumu sniedzējiem.

Atvieglojumi:

  • Pirmajā gadā netiek prasīta salīdzinošās informācijas atklāšana (t.i. uzņēmumam, kuru bilances datums ir 31/12/2024, nav jāsniedz salīdzinošā informācija par 2023.gadu).

Lai sagatavotos standartu grozījumiem ir vērts laicīgi apsvērt, kādā mērā tie var ietekmēt gada pārskata sastādīšanas procesu. Ja Jums ir neskaidrības, jautājumi vai nepieciešana palīdzība gada pārskata sastādīšanā pēc SFPS, sazinieties ar mums: info@orients.lv.

Lasi arī:

IFRS 18 būs pirmais standarts, kas tiek izstrādāts kopā ar digitālo komandu

Kāpēc digitālais Inline XBRL formāts ir būtisks IFRS gada pārskata un ilgtspējas ziņojuma strukturēšanaI?

 

Svetlana Komarova

Digitālā finanšu analītiķe