ESG un ilgtspēja
XBRL
Revīzija
SFPS
ESEF
Finanšu vadība

Kāpēc digitālais Inline XBRL formāts ir būtisks IFRS gada pārskata un ilgtspējas ziņojuma strukturēšanai?

Kas ir Inline XBRL? Kas ir SFPS un ESRS taksonomijas? Kāpēc tām ir tik liela nozīme finanšu un ilgtspējas ziņošanā?

Saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) prasībām, jau trešo gadu biržā kotētie uzņēmumi sagatavo savus gada pārskatus Eiropas vienotā elektroniskā formātā (European Single Electronic Format, ESEF ), un konsolidētos pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar Starptautiskiem Finanšu Pārskatu Standartiem (SFPS) iezīmē ar iXBRL.

Papildus tam, Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva nosaka (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), ka par 2024. gadu ilgtspējas ziņojums, kas sabiedriskās nozīmes uzņēmumiem ar 500 darbiniekiem jāiesniedz jau 2025. gadā, ir jāgatavo pielietojot Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartus (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) ESEF formātā un jāiezīmē ar iXBRL.

Kamēr katru gadu jaunas un modernas tehnoloģijas finanšu un datu analīzes jomā iekaro tirgu, joprojām pastāv globālas problēmas ar finanšu datu unificēšanu, datu pārredzamību, finanšu pārskatu salīdzināmību un efektīvu datu analīzi pasaules mērogā. 

Mūsdienās bizness tiecās pēc automatizācijas, uz finansistu un grāmatvežu pleciem tiek liktas arvien vairāk jaunas ERP sistēmas un grāmatvedības programmas, kas padara ziņošanas procesu sarežģītāku. Īpaši apjomīgu datu vākšanas un analīzes aspektos. Neskatoties uz to, ka jau 1998.gadā XBRL izgudroja sertificēts grāmatvedis, tikai tagad tas tiek aktīvi pielietots finanšu un nefinanšu ziņošanā gandrīz visās pasaules valstīs.

Kas ir XBRL?


XBRL ir saīsinājums no “eXtensible Business Reporting Language”, kas tulkojumā ir “Paplašināma Komerciālā Ziņošanas Valoda”. Citiem vārdiem - XBRL ir unificēts XML balstīts datu standarta paplašinājums biznesa ziņošanai, kas izmanto digitālās taksonomijas, lai nodrošinātu elementu semantiku meta datiem.

Kas ir Inline XBRL (iXBRL)? 


Ja XBRL ir tikai mašīnlasāms formāts, savukārt iXBRL (Inline XBRL) ir gan cilvēklasāms, gan mašīnlasāms formāts, jo tas tiek būvēts uz XHTML bāzes. 

Kas ir XBRL taksonomija?


Pēc Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) definīcijas, taksonomija – tā ir elektroniskā vārdnīca, kas definē un sasaista datu elementus un to attiecības ziņošanas nolūkam. Citiem vārdiem, tās pamatā ir shēma jeb struktūra, kas atbilst attiecīgā pārskata ziņošanas regulācijai. 

XBRL Taksonomija ļauj efektīvi salīdzināt pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar SFPS, pat pasaules mērogā.   
Par piemēru var minēt:
-    SFPS konsolidēto finanšu pārskatu ziņošanu elektroniskajā ziņošanas formātā (ESEF), kura pamatā ir uz Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) būvēta XBRL taksonomija (ESMA ESEF XBRL Taxonomy);    
-    Ilgtspējas ziņojumu iXBRL formātā, kura ziņošanas pamatā būs uz Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartu (ESRS) XBRL taksonomijas būvēta struktūra.
Jāatzīmē, ka vienā integrētā gada pārskatā, kas sastāv no finanšu un ilgtspējas ziņojumiem, var būt vienlaicīgi pielietotas vairākas XBRL taksonomijas, piemēram SFPS un ESRS XBRL taksonomijas.

ESMA ESEF XBRL Taxonomy 2022, XBRL taksonomiju veidojošo SFPS elementu strukturētā attēlojuma piemērs: 

XBRL ziņošanas objekts


Jebkurš finanšu pārskats  ir loģiski strukturēts salikums no vārdiem un cipariem, kas atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli un darbību noteiktā laika posmā. 

Struktūra ir jebkura finanšu gada pārskata pamats, kuru nosaka regulācijas prasība, piemēram, SFPS, ilgtspējas ziņojuma gadījumā – ESRS, vai attiecīgas valsts nacionālās likumdošanas regulācija. Tomēr neskatoties uz to, ka uzņēmumi sagatavo finanšu gada pārskatus pēc vienas likumdošanas un vienādiem principiem, šo gada pārskatu formāti neatbilst mašīnlasāmajiem, līdz ar ko mākslīga intelekta analīzes rīkiem ir grūti strukturēt, un secīgi, izanalizēt tos datus. Kāpēc?

Paskatīsimies uz piemēra: 
 

Pieci dažādi uzņēmumi: Latvijā, Apvienotā Karalistē un Somijā sagatavoja finanšu gada pārskatus pēc SFPS. Pirmajā tabulā ir uzņēmumu ziņoti Pasīvu kopsummas nosaukumi. Neskatoties uz to, ka vērtību būtība ir vienāda, trīs Latvijas uzņēmumiem Pasīvu kopsummas nosaukumi atšķiras. Ārzemju uzņēmumiem Pasīvu kopsummas vispār uzrādītas citās valodās. Turklāt dažādi uzņēmumi, kas ziņo vienā valodā, vienai un tai pašai pozīcijai bilancē (vai citur finanšu pārskatā) var lietot dažādu terminoloģiju (skat. attēlu ar piemēru). Atšķirības var būt:

  • datumu uzrādīšanā, 
  • vērtību decimāldaļās
  • decimālatdalītājā (komats vai punkts), 
  • mērogs,
  • ziņota faila paplašinājumā.

Tas būtiski apgrūtina analītiskam rīkam ziņoto datu apkopošanu, salīdzināšanu un rezultātā analīzi, vai pat padara to par neiespējamu.

Tabulā pa labi mūsu attēla piemērā Pasīvu kopsummai no ESMA ESEF XBRL taksonomijas tiek piešķirts XBRL iezīmējums (label) ar vienotu nosaukumu: “ifrs-full:EquityAndLiabilities”. Katrai vērtībai, piešķirot XBRL iezīmējumu, tiek pievienota papildus informācija jeb konteksts, kas uzrāda arī ziņotās vērtības formātu, decimāldaļas, valūtu, periodu vai citu saistošu informāciju. Šis arī ir tas moments, kad dati no nestrukturētiem tiek pārveidoti uz strukturētiem, ko izcili saprot analītiskie rīki ar XBRL bāzi.

iXBRL izpratnē Strukturētie dati ir tāds datu kopums, kur katram elementam (skaitliskam  vai teksta vērtībai) tiek piešķirts iXBRL iezīmējums, kas pats par sevi satur visu analīzei nepieciešamu informāciju: hierarhijas izvietojums SFPS taksonomijā, atbilstošais datu tips, periods, valūta, formāts, utt.

Kāpēc finanšu un arī ilgtspējas ziņošana pāriet uz iXBRL formātu?

Galvenā ideja ir datu unificēšana globālā mēroga. 

Pirmkārt, šis formāts palīdz pārveidot datus no nestrukturēta veida uz strukturēto, kur struktūras pamatā tiek pieņemtas kādas noteiktas regulācijas prasības, vispārzināmie standarti.

Otrkārt, iXBRL formāta fails sniedz precīzākus un efektīvākus finanšu un ilgstpējas pārskatu analīzes iespējas, kas īsā laika posmā iedod iespēju ātri un precīzi izanalizēt lielu datu kopumu. Šajā kontekstā ir svarīgi zināt, ka ar iXBRL datu formātu pārsvarā strādā sistēmas, kur ir iebūvēts mākslīgā intelekta dzinējs. Piemēram, investors, izmantojot uz XBRL bāzes esošo analītisko sistēmu, vienā mirklī var izrēķināt visu Eiropas biržā kotēto uzņēmumu “peļņas par akciju” radītāju visos iespējamos griezumos (pa gadiem, pa nozarēm, pēc ģeogrāfiska sadalījuma utt.).

Treškārt, XBRL taksonomijas ir pārtulkotas vairāk nekā 30 pasaules valodās, kas dod iespēju, piemēram, investoram Spānijā tikt pie Latvijas uzņēmuma finanšu gada pārskata analīzes bez papildus tulkojuma.

Kādi ir galvenie ieguvumi no iXBRL ieviešanas finanšu gada pārskatu ziņošanā?

No investoru puses parādās jaunu investīciju iespējas, jo tiek strauji palielināts analīzei pieejamo uzņēmumu loks. iXBRL formāta pielietošana paaugstina uzņēmumu analīzes un lēmumu pieņemšanas efektivitāti, ka arī dod plašākas iespējas tirgus datu analīzei. Ja līdz šim finanšu gada pārskati tika ziņoti PDF formātos, kas nav mašīnlasāms formāts, ar iXBRL ieviešanu vairs nav nepieciešama katra uzņēmuma atsevišķa gada pārskata analīze. Gada pārskati tiek automātiski izanalizēti ar uz XBRL bāzes izstrādātā analīzes rīka palīdzību dažu sekunžu laikā.

No biznesa puses tā ir unikālā iespēja ārējo investīciju iegūšanai. iXBRL formāta gada pārskati būs pieejami plašākam lietotāju lokam, ka arī pārskata sastādīšanas valodai vairs nebūs tik lielas nozīmes . Pazūd ģeogrāfiskās robežas investora vai partnera piesaistei. 2027.gadā būs pieejams Eiropas vienotais piekļuves punkts (ESAP), kurā būs pieejama Eiropas uzņēmumu publiski ziņota finanšu un ilgtspējas gada pārskatu informācija.

No regulatora puses XBRL atvieglo datu vākšanas un statistikas ziņošanas procesus, uzlabo gada pārskatos ziņotās informācijas izsekojamību un pārredzamību, ka arī globālā mērogā samazina korupcijas un naudas atmazgāšanas riskus. 

Lasiet arī: IFRS 18 būs pirmais standards, kas tiek izstrādāts kopā ar digitālo komandu

Lai uzzinātu vairāk par iXBRL formātu un iepazītos ar SFPS vai ESRS digitālo taksonomiju, rakstiet Svetlanai Komarovai, s.komarova@orients.lv vai lasiet vairāk par mūsu ESEF atskaišu digitalizācijas pakalpojumiem šeit: https://www.orients.lv/expertise/esef-reporting/.

Svetlana Komarova

Digitālā finanšu analītiķe