Tehnoloģijas
Grāmatvedība
XBRL
ESG un ilgtspēja
ESEF
Finanšu vadība
SFPS

IFRS 18 būs pirmais standarts, kas tiek izstrādāts kopā ar digitālo komandu

2023.gadā 13.oktobrī Londonā notika SFPS Taksonomijas Konsultatīvas Grupas (IFRS Taxonomy Consultative Group (ITCG)) publiskā sesija, kur tika apspriestas aktuālas tēmas par primāro finanšu pārskatu un gada pārskata ilgtspējas daļas digitālo ziņošanu.

Sesijas laikā tika definēts, kādas izmaiņas ir nepieciešamas jau esošajos standartos un, kādi jauni standarti būtu nepieciešami. 

2024.gadā pirmajā pusgadā ir plānota jauna standarta (SFPS 18) publikācija, kas stāsies spēkā 2027.gadā 1.janvārī (ja vien uzņēmums neizvēlas piemērot prasības agrāk). Tā nosaukums būs “SFPS 18 Finanšu pārskatu sniegšana un atklāšana” (tulkots no angl.: IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements) un tas pilnībā aizstās SGS 1 “Finanšu pārskatu sniegšana”. Primārais mērķis jaunajam standartam ir ziņotās informācijas kvalitātes uzlabošana. Noteikti tiks ieviestas jaunas prasības un pārskatīta vispārēja pieeja un metodoloģija SFPS grāmatvedības taksonomijai  (par to,  kas ir IFRS taksonomija, lasi te: https://www.orients.lv/blog/IFRS-XBRL-parskati/) . Oktobrī mūsu komanda piedalījās Data Amplified pasākumā, ko organizēja XBRL International, Cīrihē, kur Florian Esterer IASB  (International Accounting Standards Board) pārstāvis prezentēja, kādi IFRS 18 aspekti ir šī gada fokusā un, kādi būs nākamajos gados. Piemēram, šogad fokusā ir Peļņas vai zaudējumu aprēķins, nākamajā gadā - Naudas plūsmas pārskata ziņošanas prasības.

Šis būs pirmais standarts, kas tiek izstrādāts kopā ar digitālo komandu. Tam ir kritiska nozīme finanšu pārskatu ziņošanā pasaules mērogā.  Tas ir, jo IFRS 18 būs saskaņots uzreiz divās dimensijās. 

Ziņotā informācija tiks:

  • strikti strukturēta pēc finanšu informācijas atklāšanas prasībām, un
  • digitālām prasībām.

Šis būs liels solis finanšu gada pārskatu salīdzināmas informācijas iegūšanai starptautiskā mērogā. Tālāk mēģināsim saprast, ko tieši minētās konceptuālās izmaiņas varētu nozīmēt praksē.
Vadoties pēc IASB mājas lapā atklātas informācijas, uz doto brīdi zināms ka jaunajā SFPS grāmatvedības standartā būs prasības: 

  1. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atklāt divus starprezultātus:  Pamatdarbības peļņa vai zaudējumi (operating profit or loss) un Peļņa pirms finansējuma un ienākuma nodokļiem (profit before financing and income taxes);
  2. atklāt Vadības noteiktus darbības rezultātu rādītājus (management-defined performance measures) — ieņēmumu un izdevumu starpsummas, kas nav noteiktas SFPS grāmatvedības standartos un, ko izmanto publiskajā saziņā ārpus finanšu pārskatiem, lai paziņotu vadības viedokli par kādu uzņēmuma finanšu darbības aspektu;
  3. pastiprināt informācijas apkopošanu un sadalīšanu primārajos finanšu pārskatos un pielikumos.

Stājoties spēkā jaunajam standartam, dažiem elementiem, kuriem mainīsies aprēķins vai atspoguļojums finanšu pārskatā salīdzinājumā ar SGS 1, SFPS Grāmatvedības taksonomijā būs piešķirti arī jauni nosaukumi. Piemēram, postenim “Peļņa (zaudējumi) no pamatdarbības”. SFPS 18 standarts precīzi definēs, kādai informācijai jābūt atspoguļotai postenī Pamatdarbības peļņa vai zaudējumi. Tā kā uz doto brīdi standartos tas precīzi definēts nav, būs veiktas izmaiņas arī posteņa nosaukumā: no “peļņa (zaudējumi) no pamatdarbības” uz “Pamatdarbības peļņa vai zaudējumi”. Galvenais mērķis izmaiņām nosaukumā ir papildus uzmanības pievēršana šim postenim un lietotāju maldināšanas riska samazināšanā. Svarīgi, ka šajā gadījumā mainās ne tikai nosaukums, bet arī posteņa sastāvdaļas, secīgi arī aprēķins.

IFRS 18 definēs arī digitālas ziņošanas prasības priekš primāro finanšu pārskatu un gada pārskata ilgtspējas daļas ziņošanas Inline XBRL formātā, kuram paredzētas digitālās XBRL taksonomijas attiecīgo pārskatu ziņošanai.  

Šobrīd IASB izskata Grāmatvedības taksonomijas sarežģītības mazināšanas iespējas pēc informācijas unificēšanas principa. Viena no izskatītām un diskutētām pieejām sesijā bija pārskatu posteņu modelēšana (line item modelling), kas paredz: 

  • Grāmatvedības taksonomijas papildelementu izveidošanu posteņiem, kas varētu parādīties vairākās pārskatu izmaksu grupās. Piemēram, amortizācijas un nolietojuma izmaksu atspoguļošanai šobrīd var atšķirties ziņošanas granularitāte kopējā Peļņas vai zaudējumu struktūrā;
  • Peļņas vai zaudējumu pārskatu pēc izdevumu funkcijas un pēc izdevumu veida apvienošanu vienā taksonomijas grupā, kas mazinās pārklāto elementu daudzumu, mazinās tehniskās kļūdas un padarīs kopēju pārskata skatu vieglāk uztveramu un pārredzamu;
  • Paplašinājuma elementiem tiks izstrādātas īpašas iezīmēšanas vadlīnijas.

Šobrīd turpinās diskusijas par dažu pieeju iespējamiem ieguvumiem un trūkumiem. Galvenais ieguvums grāmatvedības taksonomijas saīsinājumam un vienkāršojumam ir visu pēc SFPS ziņotu finanšu pārskatu maksimālā vienveidība, pārskatāmība un salīdzināmība. 

Tomēr, ja grāmatvedības taksonomijā tiks veikti finanšu pārskatu iezīmējumu bloku saīsinājumi un elementu apvienošanās, ir iespējams, ka vairākiem uzņēmumiem, kuru primāro finanšu pārskatos ir specifiskie posteņi, radīsies problēmas ar attiecīgā posteņa standartizētā iezīmējuma piemērošanu. Tas rada risku, ka uzņēmumi sāks vairāk izmantot pašu izveidotus iezīmējumus (paplašinājumus). Paplašinājums (angl. extension) – tas ir papildus grāmatvedības taksonomijas pašu izveidotais postenis, kuram vienmēr norāda vai plašāku (wider meaning) vai šaurāku nozīmi (narrow meaning) no standarta taksonomijas struktūras, lai analītiskais rīks vai cilvēks, kas analīzē šo pārskatu varētu izprast, pie kura pārskata un posteņa attiecās šis izveidotais paplašinājums. Par taksonomiju vairāk šeit

Ziņotās informācijas kvalitātes uzlabošanai tiek plānots pievienot taksonomijai tās saucamos kategorijas elementus. Tie paredz, ka attiecīgas aprakstošās informācijas iezīmējumam būs jāizvēlas [jā/nē] [true/false] parametri, kas palīdzēs lietotājiem (piemēram, investoriem) ātrāk atlasīt uzņēmumus ar attiecīgas informācijas atklāšanu savā pārskatā turpmākai analīzei un investēšanai. Vairāk par to kā šīs izmaiņas ietekmēs pieeju ziņošanai, lasi šeit: https://www.orients.lv/blog/tips-for-structuring-sustainability-report/

Var uzskatīt, ka finansu pārskatu Inline XBRL iezīmēšana ir tikai palīgrīks, kas sniedz iespēju analītiskiem rīkiem izprast loģiku, kas slēpjas zem katras finanšu pārskatos noziņotās vērtības. Tomēr Inline XBRL ir pēdējais posms finanšu pārskatu unificēšanas ķēdē. Savukārt jaunā standarta ieviešana jau fundamenta līmenī palīdzēs būtiski uzlabot sniegtās informācijas un atskaišu vienveidības un salīdznamības līmeni. Tagad lietotāju lokā vairs nebūs tikai cilvēki, tās būs mašīnas ar mākslīgā intelekta dzinēju. Lai būtu gataviem nākotnes pārmaiņām, jau šodien jāsāk pārorientēt savu cilvēk-lasāmo pārskatu struktūru uz digitālās ziņošanas pieeju, kur pamatā būs dati un to kvalitatīvā struktūra.

Lai uzzinātu vairāk par iXBRL formātu un iepazītos ar SFPS vai ESRS digitālo taksonomiju, rakstiet Svetlanai Komarovai, s.komarova@orients.lv. Lasiet vairāk par SFPS piemērošanu šeit: https://www.orients.lv/expertise/accounting/, SFPS pārskatu revīziju šeit: https://www.orients.lv/expertise/audit-services/ un ESEF atskaišu digitalizācijas pakalpojumiem šeit: https://www.orients.lv/expertise/esef-reporting/.
 

Svetlana Komarova

Digitālā finanšu analītiķe